Udvalgte hjælpeartikler Vis alle
Beboerdemokrati Beboerdemokratiet er selve grundelementet i det at bo alment. Beboerdemokrati betyder, at du som bor alment, har indflydelse på udviklingen i dit boligområde og er med til at bestemme, hvordan dit boligområde skal være.
Afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens beboere til at varetage beboernes interesser og sikre at afdelingen fungerer i forhold til regler, økonomi og tryghed.
Afdelingsmøde / Beboermøde Afdelingsmødet, eller beboermødet som det omtales i nogle boligafdelinger, er din mulighed for at påvirke de beslutninger, der kan blive truffet i din afdeling. Det er her husleje og budget bliver godkendt, og du kan dele forslag om forbedringer eller nye aktiviteter i afdelingen.
Boligbytte Som lejer i en almen bolig har du ret til at bytte bolig med en anden lejer. Det gælder uanset om den anden lejer bor i en anden almen boligorganisation eller i privat udlejet bolig.
Boliggarantibevis Et boliggarantibevis giver dig garanti for, at du kan flytte tilbage til en tilsvarende bolig i samme afdeling i op til tre år efter, at du er flyttet.
Boligstøtte Når du bor til leje, har du mulighed for at få økonomisk tilskud til din husleje fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte. Boligstøtte kan som udgangspunkt søges af alle, der lejer en bolig. Det er et kriterie for at søge boligstøtte, at du bor fast i boligen, og at boligen har eget køkken. Hvor meget du kan få i boligstøtte, afhænger blandt andet af antallet af voksne og børn på adressen, din boligs størrelse, din huslejes størrelse samt din husstandsindkomst og formue.
Fleksibel udlejning I nogle boligafdelinger kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere særlige kriterier. Kriterierne kan eksempelvis være, at du er under eller over en hvis alder, at du studieaktiv, eller at du skal flytte i forbindelse med skilsmisse. Kriterierne er forskellige fra boligafdeling til boligafdeling. Det koster ikke ekstra at få særlige kriterier på din opskrivning, og du kan få fordel af fleksibel udlejning på både den interne og den eksterne venteliste
Brandsikkerhed Hvis du følger nogle simple råd, kan du mindske risikoen for brandskader og gøre din bolig mere brandsikker. Hvis der alligevel opstår brand, er det vigtigt at være godt klædt på til, hvordan du håndterer situationen.
Budget for afdelingen Et afdelingsbudget indeholder et overslag over de udgifter og indtægter, som man forventer at have i løbet af et regnskabsår. Budgettet er sammensat af indtægter, der typisk er huslejeindtægter, og en række udgifter. Udgangspunktet for budgettet er, at der skal være en balance mellem udgifter og indtægter. Hvis udgifterne stiger, skal der være flere/højere indtægter, hvilket betyder en huslejestigning.
Årsregnskab for afdelingen I afdelingens årsregnskab kigger man på, hvordan det er gået med afdelingen det forgangne år. Regnskabet bliver formidlet i en rapport med to dele: en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen opgør de udgifter og indtægter afdelingen har haft det forgangne år med evt. overskud/underskud i forhold til det tidligere godkendte budget. Balancen er en opgørelse af, hvilke værdier (aktiver) og hvilke gældsforpligtelser (passiver), der er på det tidspunkt regnskabet afsluttes.
Ejendomskontor Alle afdelinger i BO-VEST er tilknyttet et ejendomskontor. Ejendomskontoret tager sig af den daglige drift i boligområderne og håndterer henvendelser fra beboerne om driftsmæssige forhold i boligerne og i fællesarealerne. Det kan være alt fra udlevering af nøgler i forbindelse med indflytning til hvis vandhanen drypper.
Forbrugsregnskaber Hver måned betaler du et aconto-beløb for vand og varme. Du modtager årligt en opgørelse over dit forbrug. Her finder du ud af, om du skal have penge tilbage eller om du skal efterindbetale et beløb. Hvis din afdeling har forbrugsregnskab, vil du en gang om året modtage regnskab for varme, vand, el eller en kombination af disse. Regnskaberne fordeler de fælles udgifter mellem beboerne, og du kan se hvor stor en andel, du skal betale for din egen bolig.
Fraflytning og opsigelse Ønsker du at flytte fra din bolig, skal du blandt andet være opmærksom på opsigelsesvarsel og regler om syn og istandsættelse.
Fremleje Som lejer i en almen bolig har du ret til at fremleje din bolig i op til to år. Du kan også fremleje din bolig delvist uden tidsbegrænsning. Hvis du ønsker at fremleje eller delvist fremleje din bolig, skal du være opmærksom på, at der er nogle betingelser, du skal overholde. Selvom du har fremlejet din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt, og at din bolig ikke bliver misligholdt.
Husdyr Det er op til den enkelte boligafdeling at beslutte, hvorvidt det er tilladt af have husdyr. Du kan finde ud af, om du må have husdyr i din afdeling i jeres husorden eller i husdyrstilladelsen/husdyrsreglementet. Du skal være opmærksom på, at du skal søge tilladelse til husdyrhold i de fleste afdelinger. Du kan finde din husorden og eventuelle husdyrstilladelser/husdyrsreglementer her i Boligfy under 'Dokumenter'.
Husleje Din husleje er fastsat ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal balancere. Der skal ikke altså ikke skabes overskud, men huslejen skal dække de udgifter, der er nødvendige for driften af boligafdelingen. Der kan være forskellige huslejer i samme boligafdeling. Det kan blandt andet skyldes, at boligerne har forskellig herlighedsværdi, at der er både nye og gamle boliger i afdelingen, eller at der er lavet forbedringer i boligerne via råderetten, som betales af over huslejen.
Husorden En husorden er et sæt fælles regler for, hvordan beboerne i din afdeling gerne vil bo sammen. Beboerne i din afdeling har vedtaget reglerne. Reglerne kan blandt andet omhandle: husdyr, brug af altaner, affaldssortering, færdsel og parkering, musik og støj. Formålet med at have husordensregler er at øge trygheden og skabe plads til alle. Reglerne skal være med til at samle retningslinjer, der skal sikre et godt naboskab, så det er et rart sted at bo for alle.
Indboforsikring BO-VEST anbefaler, at du har en privat indboforsikring, når du flytter ind. Din boligorganisation forsikrer bygningerne, men ikke dine ejendele eller udgifter til genhusning. Af den grund er det vigtigt, at du har en privat indboforsikring.
Indeklima Indeklimaet i dit hjem har stor betydning for både dit helbred og din bolig. Ved at følge simple råd kan de hyppigste problemer med indeklimaet forbygges og undgås.
Indflytning Når du får tildelt din bolig, skal du som det første underskrive en lejekontrakt. I BO-VEST har vi digitale lejekontrakter. De gør processen omkring underskrivelse af lejekontrakten nemmere for dig som beboer, da alt kan klares digitalt. Det har især betydning, når du skal flytte internt, fordi udflytningssyn og papirarbejde skal klares indenfor kort tid.
Legionella Legionella er en bakterie som lever i våde, fugtige miljøer. De findes ofte i vandinstallationer, specielt i stillestående lunkent vand og kan forårsage både lungebetændelse og en alvorlig influenzalignende sygdom kaldet Pontiac-feber.
Misligholdelse Misligholdelse er forringelser eller skader, som er opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Manglende rengøring ved fraflytning betragtes også som misligholdelse.
Naboskab Som beboer har du et medansvar for det gode naboskab og trygheden i dit boligområde. Et godt naboskab er noget der skal vedligeholdes og kræver pleje – specielt når nye beboere flytter ind i boligafdelingen.
Beboermagasinet Beboermagasinet er BO-VESTs magasin for beboerne om livet inde, ude og mellem boligerne. Beboermagasinet udkommer to gange årligt og husstandsomdeles til beboerne i VA, AB og Tranemosegård.
Skadedyr Skadedyr er dyr, som ødelægger boliger og ejendomme og er til gene for mennesker. Det kan være både dyrt og besværligt at bekæmpe skadedyr. Derfor er det en god ide at forsøge at undgå skadedyr ved at tage nogle forholdsregler.
Skimmelsvamp Der findes skimmelsporer overalt i naturen og dermed også i boliger. Der vil derfor altid være skimmesporer i luften. Men hvis de naturligt forekommende skimmelsporer møder fugt og næring vil de give en vækst af skimmelsvamp, der kan være sundhedsskadelig. Hvis du oplever vækst af skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt, at du kontakter ejendomskontoret. Du kan sende en henvendelse direkte til dit ejendomskontor her i Boligfy under ’Beboerservice.’
Vedligeholdelse I en almen bolig sparer du op til vedligeholdelse af din bolig. Der findes to forskellige vedligeholdelsesordninger: A- eller B-ordning.
Vagttelefon Hvis du oplever forsyningssvigt eller alvorlige bygningsskader uden for ejendomskontorets åbningstid, kan du som beboer i Tranemosegård, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab ringe til vores vagttelefon gennem en aftale med Falck. Vagttelefonens nummer er 70 25 26 32.
Økonomisk beboerrådgivning Som beboer i VA, AB og Tranemosegård kan du få gratis og anonym rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at få overblik over din økonomi.
Vandskade Vandskader kan opstå af flere forskellige årsager. Det kan blandt andet være uvejr, afløb der er blokeret og utætte vandrør. Får du en vandskade, er det vigtigt, du handler hurtigt og får begrænset skaderne.
Energisparetips Ved at spare på energien gør du både noget godt for klimaet samtidig med, at du sparer penge. Her finder du en række tips, til hvordan du kan spare på varme, el og vand.
Dokumenter
Titel Download